Adatkezelési Tájékoztató

Általános adatkezelési tájékoztatóa Szép Imre e. v. (pszichológus) által végzett egészségügyi és a kapcsolódó személyazonosító adatok kezeléséről.

Tisztelt Kliens!

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

Szép Imre egyéni vállalkozó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet (GDPR); a továbbiakban: Rendelet) 13. cikke alapján az Ön, mint Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja.

Az Ön hatékony és szakszerű egészségügyi (pszichológiai) ellátása érdekében elengedhetetlenül szükség van az egészségi állapotára (pl. panaszaira, betegségére, kórelőzményeire, tüneteire stb.) vonatkozó, illetve személyazonosító adataira (név, e-mail cím, lakcím stb.), amelyeket bizalmasan kezelek. Az Önről tudomásomra jutott adatokra az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályok érvényesek, azokhoz csak én, Szép Imre e. v. (pszichológus) férhetek hozzá.

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

 

Szép Imre egyéni vállalkozó

 

Vállalkozás fantázianeve: Pszicho Plusz

Honlap: pszichoplusz.hu

Székhely: 4026 Debrecen, Csokonai utca 45/a.

E-mail cím: szep.imre01@gmail.com

Telefonszám: +36-(30)-247-1795

 

Webtárhely szolgáltató:

 

Tárhelyszolgáltató neve: Nethely Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Tárhelyszolgáltató honlapja: nethely.hu

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@nethely.hu

 

2. Az adatkezelő által végzett adatkezelések

 

2.1. Egészségügyi (pszichológiai) szolgáltatás nyújtásával, illetve az erre irányuló szerződés teljesítésével (és a kapcsolódó számlázással) összefüggő adatkezelés.

 

2.1.1. Az adatkezelés célja

Az Ön (elsősorban mentális) egészségi állapotával összefüggésben elvégzett valamennyi egészségügyi tevékenység (nem egészségügyi szolgáltatásként), például a betegségmegelőzés és az egészségfejlesztés.

 

2.1.2. Kezelt adatok köre

Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

          személyazonosító adatok (családi és utónév, e-mail cím, lakcím)

          egészségügyi adatok (pl. tünetek, kórelőzmény, testi, lelki állapotára vonatkozó személyes adatok)

          egyéb, az egészségügyi (pszichológiai) szolgáltatás nyújtása érdekében megadott személyes adatok

          számla kiállítása érdekében szükséges adatok (pl. név, lakcím).

 

2.1.3. Az adatkezelés jogalapja

A Szép Imre e. v. által folytatott adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) b) pontja (szerződés teljesítése), illetve 6. cikk (1) c) pontja (jogi kötelezettség teljesítés) alapján, a GDPR 9. cikk (2) h) pontjában meghatározott kivételi körből fakadóan történik.

Az adatkezelésre vonatkozó nemzeti jogszabályok:

         elsősorban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. (Eüak.)

         az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)

         az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.)

 

2.1.4. Az adatkezelés időtartama

Az adatfelvételtől számított legalább 30 év az egészséügyi dokumentációban szereplő személyazonosító és egészségügyi adatok esetén (Eüak. 30. §).

Az adatfelvételtől számított 8 évig a számviteli bizonylatok kiállításának (számlázás) alapjául szolgáló személyes adatok esetén (Számv. tv. 169. §).

3. Hozzáféréssel rendelkezők köre

A kliensek személyes, egészségügyi adataihoz kizárólag én, Szép Imre e. v. rendelkezek hozzáféréssel.

Címzettek kategóriái:

          jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatandók (pl. hatóságok, gyám, gondnok stb.).

 

3.1. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítom.

 

3.2.  Automatizált döntéshozatal

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik – ideértve a profilalkotást is.

4. A személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatok és garanciák

4.1. Kockázatok

Adatkezelés során elsősorban az alábbi kockázatok merülhetnek fel a kezelt személyes adatok vonatkozásában:

          azok sérülése, elvesztése vagy jogosulatlan harmadik személy általi eltulajdonítása (pl.

          személyes adatokat tartalmazó dokumentum, adathordozó elvesztése),

          azok szándékos vagy gondatlanságból eredő nyilvánosságra hozatala (pl. személyes adatok honlapra történő jogosulatlan feltöltése)

          az adatkezelési rendszer sérülése vagy károsodása (pl. az adatkezelési informatikai rendszer feltörése)

4.2. Garanciák

Én, Szép Imre e. v. mindent elkövetek az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében. Ennek keretében minden olyan technikai és szervezési intézkedést megteszek, amely a GDPR, az ágazati jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges, így többek között:

          korlátozom az adatkezelők körét: a személyes adatok kezelésében csak én (Szép Imre e. v.) veszek részt,

          a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat, adathordozókat elzártan tartom, az informatikai rendszereket erős jelszavakkal védem.

 

5. Sütik (Cookie-k)

Sütik (cookie-k) általi adatkezelés

A pszichoplusz.hu oldalon olyan sütiket alkalmazok, melyek segítségével a Google és Facebook hirdetési rendszere megjelenítheti az oldal látogatóinak a hirdetéseimet; továbbá olyan webstatisztikai információkat gyűjtenek, mint például hogy melyik oldalt nézte meg a felhasználónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel. A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja bizonyos szolgáltatások nyújtása, például abból a célból, hogy az ügyfelek számára személyre szabottabb ajánlatot nyújthassak. A sütik segítségével a pszichoplusz.hu nem gyűjt és nem tárol személyes azonosításra alkalmas adatokat. Így ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

 

Mi az a süti (cookie)?

A sütik (cookie-k) olyan kis fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások, illetve egyénre szabott funkciók nyújtása céljából. A sütik számtalan funkcióval rendelkezhetnek, például megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, vagy megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 

Sütik engedélyezése és tiltása

A cookie-k által történő adatkezelést a felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre szabhatja, így akár le is tilthatja. A cookie-k letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy a honlap, illetve valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem, vagy csak korlátozott formában érhetők el.

Ha a süti (cookie) elhelyezéséhez a kliens nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Amennyiben a felhasználó szeretné letiltani a Google cookie-k használatát, azt a Hirdetési beállítások segítségével megteheti.

 

6. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Ön jogosult arra, hogy előzetesen tájékoztassam az adatkezeléssel kapcsolatosan, kérheti, hogy hozzáférést biztosítsak az adatkezelési műveletek megismeréséhez, kérheti az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az adatok kezelése ellen, valamint adathordozhatósághoz való joga is van.

Amennyiben az Ön megítélése szerint adatkezelésem nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét kérdéssel közvetlenül az Adatkezelőhöz (Szép Imre e. v.) fordulhat (elérhetőségek fentebb).

Az Adatkezelési tájékoztató letölthető a linkre kattintva.